S T R O N A    G Ł Ó W N A

 


Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu

poszukuje kandydatów na stanowisko:

referentWymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:

Inowrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczenie w czynnościach kontrolnych terenowych i sporządzanie protokołów, notatek służbowych;

 • przygotowywanie projektów decyzji, postanowień administracyjnych i pism w sprawach należących do właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego;

 • opracowywanie wniosków i zaleceń pokontrolnych;

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach związanych z budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych i budowli;

 • wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy Prawo budowlane, zleconych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:

 • reprezentacja urzędu,

 • wyjazdy służbowe na terenie powiatu inowrocławskiego, w tym uczestniczenie w kontrolach i oględzinach.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

 • narzędzia i materiały pracy -zestaw komputerowy z oprogramowaniem;

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę;

 • większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej;

 • bariery architektoniczne: brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, w budynku znajduje się winda i schodołaz.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b e d n e

wykształcenie: średnie

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów Prawa budowlanego, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

 • umiejętność obsługi komputera;

 • umiejętność stosowania przepisów prawa w praktyce.


wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym;

 • odporność na stres, komunikatywność;

 • prawo jazdy kat. B;

 • umiejętność pracy w zespole;

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny;

 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;

 • oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;

 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;


Inne dokumenty i oświadczenia

 • kopia prawa jazdy;Termin składania dokumentów:

4 sierpnia 2014 r.

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Mątewska 17

88-100 Inowrocław

III piętro, pok. 302

z dopiskiem „oferta pracy”.


Inne informacje:

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami, tzn. z osobami spełniającymi wymagania formalne oraz których aplikacja wpłynie do PINB w terminie.

Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.

Oferty otrzymane w formie elektronicznej, po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Oferty osób niezatrudnionych podlegają zniszczeniu po upływie trzech miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z osobą wyłonioną w drodze naboru.

W zależności od liczby zakwalifikowanych osób kandydaci zostaną zaproszeni do udziału w części pisemnej i/lub na rozmowę kwalifikacyjną.

Kandydaci zakwalifikowani do poszczególnych etapów selekcji zostaną powiadomieni telefonicznie o ich terminie.
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu D A N E     T E L E A D R E S O W E

 Pełna nazwa placówki:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Inowrocławiu

 

 Adres placówki:

 ul. Mątewska 17
 88-100 Inowrocław

 

 Telefon/Fax:

 (52) 35-92-302

 

 E-mail:

 kancelaria.pinb.ino@onet.pl

 

 Godziny urzędowania:

 od poniedziałku do piątku
 w godz. od 7:oo do 15:oo
-kancelaria dla interesantów od 9:oo do 14:oo

 I N F O R M A C J E    D O D A T K O W E

Powiatowy Inspektor
 Nadzoru Budowlanego

Paweł Czobot

 

 Obszar działania:

 Powiat Inowrocławski

 

 Forma prawna:

 jednostka budżetowa,
 administracja zespolona powiatu
 
Tel. kontaktowy w sytuacji katastrofy budowlanej:   112
 
Biuletyn Informacji Publicznej   www.bip.pinb.inowroclaw.pl
 

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PINB-Inowrocław 2006